Who Are We? مونږ څوک یو ؟ ما کی هستیم ؟

Who are we?

We are a group of people who went to the No Borders camp in Calais in June 2009. We are from different countries. We met and got involved with various groups of migrants in Calais trying to cross the channel, taking food to some of the ‘jungles’, giving information about the UK, doing basic medic work and generally talking. We want to continue these links and continue providing direct aid and show our solidarity with people who are denied the basics of life – decent food, shelter, freedom of movement. We’ve worked under the No Borders banner because we believe people should be as free to travel as the lorries that make Europe rich.

We have been trying to monitor the police, and when possible prevent them attacking migrants and the camps. We have alerted politicians and NGOs to what is happening in Calais. We have protested at the French Embassy in London, UK, and the French Consul in Barecelona, Spain, and at the CRS police and mayor in Calais. We are hoping to get a more permanent space in Calais soon so we can better work WITH you, not for you.

No Borders! No Nations!

ما کی هستیم ؟

ما یک گروپ از مردمان (اشخاص) هستیم که در ماه جون سال 2009 همبستگی ( کمپ بدون سرحد ) No Border Camp ، همبستگی کشور های بدون سرحد در شهر کالاس اشتراک کرده بودیم. ما همه از کشور های مختلف اروپایی میباشیم. ما همراه با گروه های مختلف مهاجرین در شهر کالاس که کوشش داخل شدن به انگلستان و عبور از کانال بحری داشتند ملاقات و به تماس شدیم. برای مهاجرین در جنگل های مختلف تهیه غذا، تداوی امراض جلدی و جراحات های سطحی و ارائه گزارش در باره وضعیت فعلی انگلستان برای مهاجرین انجام دادیم.

ما میخواهیم که این ارتباط و حمایت مستقیم خود را با اشخاص و مهاجرین که از نعمت ها و حقوق ابتدائی زنده گی مانع شده اند و برای شان داده نمیشود دفاع نمایم و همبستگی خود را برقرار داشته باشیم. حقوق ابتدائی زنده گی شما در حالت و وضعیت فعلی ( غذای صحی، تداوی عاجل، کمک های اولیه، آزادی حرکت و آزادی بیان ) میباشد.

شعار و فعالیت های ما : چون که ما تحت بیرق و شعار کشور ها و ملیت های بدون سرحد کار کردیم و به این عقیده هستیم و میباشیم که ملیت ها و مردم دیگر هم آزاد و بدون کدام مانع از یک کشور به دیگر کشور سفر بتوانند همان طوریکه اروپایی ها بدون مانع سفر مینمایند.

  • نظارت از فعالیت ها و عملکرد پولیس در مقابل مهاجرین، در صورت امکان مانع شدن از عملکرد غیر قانونی پولیس در مقابل مهاجرین. ( دستگیری غیر قانونی و لوت و کوپ مهاجرین و اطفال ).

  • اشخاص رسمی دولت های اروپایی و موسسات امداد رسانی برای بشریت را در مورد وضعیت فعلی مهاجرین شهر کالاس در جریان گذاشتیم و فعلاً هم در ارتباط هستیم برای کمک های بیشتر شما.

  • تظاهرات شدید در مقابل سفارت فرانسه در شهر لندن انگلستان، قونسلی فرانسه در برسلونا هسپانیه، دفتر شاروال (شهردار) و پولیس شهر کالاس به راه انداخته بودیم و در آینده نزدیک همچون فعالیت ها را در نظر داریم.

آروزومندیم تا یک محل دایمی به زودترین فرصت پیدا نمایم تا کار و فعالیت ها خود را بهتر همراه شما ( مهاجرین ) یکجا دسته جمعی انجامی بدهیم.

البته همراه شما نه به تنهایی، به حمایت و کمک شما همیشه نیازمندیم.

مونږ څوک یو ؟

مونږ یو ګروپ د هغه خلکو څخه یو چی د جون د ماشتی د کال 2009 د بغیر له سر حد د کالاس په ښار کي ګدون کری وو. مونږ ټول د مختلفو اروپایی هیوادنو څخه یو. په هغه وخت مونږ د هغه خلکو سره چی انګلند ته  به غیر قانونی ډول تلل ولیدل.  لپاره در مهاجرینو په ځنګل کي د غذا ورکول، د جلدی مرضونو لپاره ورسره کمک وکړ او د انګلند د قبولی په باره کي مو معلومات ورته ورکړ.

مونږ غواړو چی دوی ته د همیشه لپاره خپل کمکونه ورسوو او د دوی د حقوق دفاع وکړو. ستاسو د ژوند لومړني حقوق د اوسنی حالت کي دا دی ( صحی غذا،عاجل تداوی، اولیه کمکونه، د حرکت آزادی او د بیان آزادی ).

زمونږ شعار او فعالیتونه: ځکه چی مونږ د بغیر له سرحد تولنه کی کار کری وو په دی عقیده به یو او یو به لکه څنګه چی نور اروپایی وګړی آزاد ګرځیدلی شی نو مهاجرین هم باید په همدی ډول وګرځی.

  • د پولیسو ګرځیدل او غیر قانو عملکرد د مهاجرینو  په باره کی نظارت کوو، مونږ د مهاجرینو په باره کی د پولیسو مخنیوی کوو. ( د پولیسو غیر قانونی چلند لکه غیر قانوی نیول او د ماشومانو وهل )

  • مونږ د هغو اروپایی دولتونو او کمکی موسسی سره په باره کی د مهاجرینو د وضعیت په کالاس کی مخکی خبر ورکړی دی او دوی سره په تماس کی یو.

  • مونږ د لندن په ښار کی د فرانسی سفارت مخی ته سخت تظاهرات کړی وو، د برسلونا په ښار کی د فرانسی قونسلګیری، د ښاروال دفتر او د پولیسو دفتر مخی ته سخت تظاهرات کړی وو. او غواړو چی په آینده کی هم داسی تظاهرات وکړو.

هیله لرو چی مونږ زر تر زره یو داسی ځای وتاکو چی هلته خپل فعالیتو تاسو سره یو ځای په مخه یوسو.

البته ستاسو سره او نه بغیر له تاسو نه،  ستاسو حمایت او کمک ته همیشه لپاره ضرورت لرو.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s